Algemene voorwaarden EasySeeds V.O.F.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gesloten overeenkomsten met en op alle aanbiedingen en offertes van en alle leveringen door of namens de “EasySeeds V.O.F.”, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60202173 ,hierna te noemen: “EasySeeds”, daaronder mede begrepen de levering van goederen. 

 2. Afwijkende bepalingen gelden slechts indien partijen dat schriftelijk zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst. Voor het overige blijven de onderhavige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht. 

 3. Aan de algemene voorwaarden van de wederpartij komt slechts werking toe, indien en voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de voorwaarden van EasySeeds. 

 4. Een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, komt eerst tot stand op het moment dat EasySeeds schriftelijk heeft bevestigd dat zij een verzoek, het aanbod of de opdracht van de wederpartij accepteert. Partijen kunnen ook met andere middelen het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst leveren. 

 5. De wederpartij die eenmaal een overeenkomst met EasySeeds heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later door EasySeeds uitgebrachte aanbieding/offerte of op een later met EasySeeds gesloten overeenkomst of levering te hebben ingestemd, tenzij EasySeeds uitdrukkelijk van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden afwijkt. 


Artikel 2:  Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van EasySeeds, waaronder al hetgeen door haar is vermeld op aanvraag- en bestelformulieren en in offertes, catalogi, advertenties, afbeeldingen of monsters alsmede op andere wijze verstrekte opgaven omtrent capaciteit, condities, kleurkwaliteit, samenstelling, tijden, data, prestaties of resultaten zijn zo nauwkeurig mogelijk en moeten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden geacht vrijblijvend en indicatief te zijn verstrekt. EasySeeds is aan deze opgaven niet gebonden en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele fouten of afwijkingen in de door haar verstrekte gegevens.
 2. EasySeeds tracht, indien van toepassing, de schriftelijk opgegeven of overeengekomen leverdatum na te komen, echter EasySeeds kan geen enkele garantie geven. Bij overschrijding van een opgegeven leveringsdatum zal EasySeeds de wederpartij hiervan tijdig in kennis stellen. Bij overschrijding van een leverdatum of een overeengekomen fatale datum komt EasySeeds nog een redelijke termijn toe om als nog te leveren.
 3. De wederpartij is niet gerechtigd een overeenkomst te annuleren, wanneer EasySeeds een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel: 3 Prijs (aanpassing)

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde keurings- en inspectiekosten, omzetbelasting en vervoers-, verzend- en verpakkingskosten.
 2. Alle prijzen worden gesteld in € (euro) tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 4: Leveringen

 1. Levering geschiedt af accommodatie van EasySeeds (Belcampo 13 1613MC te Grootebroek).
 2. Overschrijding van de overeengekomen leverdata geeft de wederpartij niet het recht het alsnog geleverde te weigeren of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. EasySeeds is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van een laattijdige levering.
 3. EasySeeds heeft het recht de levering in gedeelten te doen plaatsvinden.
 4. De wederpartij dient het geleverde op de door EasySeeds aangegeven plaats en tijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan het geleverde, voor rekening en risico, alsmede op kosten van de wederpartij, wordt vervoerd en opgeslagen op een door EasySeeds te bepalen plaats en wijze.
 5. Het risico van verlies dan wel het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of beschadiging van de te leveren goederen gaat op de wederpartij over op het tijdstip dat de goederen bij EasySeeds worden ingeladen om voor rekening van de wederpartij te worden vervoerd of op het moment dat de goederen gereed liggen en de wederpartij weigert de goederen af te nemen.

Artikel 5: Garantie

 1. EasySeeds garandeert een goede gemiddelde kwaliteit van het geleverde. De geleverde goederen zullen gecontroleerd worden op kwaliteit en geschiktheid voor het doel waartoe zij zijn besteld/gekocht. De garantie strekt zich uit tot de overeengekomen capaciteit, condities, samenstelling, prestatie of resultaat als omschreven in de opdrachtbevestiging.
 2. Elke aanspraak op garantie vervalt indien komt vast te staan, dat naar het redelijke oordeel van EasySeeds het geleverde niet overeenkomstig diens reglementen, voorschriften of aanwijzingen door de wederpartij is behandeld/bewerkt dan wel niet overeenkomstig de bestemming of doel is aangewend.
 3. Er is geen aanspraak op garantie ter zake de aanwezigheid van ongewenste pathogeen in het materiaal/de goederen, welke niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen en op welke pathogeen EasySeeds derhalve niet heeft getoetst.
 4. Ter zake van plantmateriaal kan, gelet op de aard van dit levend product, geen enkele andere aansprakelijkheid door EasySeeds worden aanvaard dan die in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Artikel 6: Reclame

 1. Reclames over gebreken aan het geleverde dienen direct, na het zich openbaren daarvan, aan EasySeeds kenbaar te worden gemaakt. EasySeeds zal dan – met inachtneming van hetgeen in artikel 7 van deze algemene voorwaarden is bepaald – onderzoeken of het gebrek haar kan worden toegerekend. De melding van gebreken dient in ieder geval, voor zover het isolaten betreft, binnen drie weken na levering plaats te vinden, bij gebreke waarvan EasySeeds er vanuit gaat, dat deugdelijk is geleverd. Ter zake van plantmateriaal dient, afhankelijk van de teeltcyclus, een redelijke meldingstermijn te worden gehanteerd.
 2. Reclames over tekortkomingen in de factuur dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan EasySeeds gemeld te worden, bij gebreke waarvan EasySeeds er vanuit gaat dat de factuur correct is.
 3. Reclames over het geleverde schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij met betrekking tot het geleverde, het eerder geleverde of het nog te leveren, niet op.
 4. Wanneer de gebreken aan EasySeeds toegerekend kunnen worden, heeft EasySeeds het recht om het geleverde te vervangen of om het factuurbedrag te crediteren. EasySeeds zal dit omgaand kenbaar maken.
 5. Retourzendingen dienen franco te geschieden en kunnen uitsluitend na overleg met en met toestemming van EasySeeds plaatsvinden.
 6. Aan de toestemming als bedoeld in lid 5 van dit artikel kunnen door de wederpartij geen rechten, van welke aard ook, ontleend worden.
 7. De in lid 5 van dit artikel bedoelde zendingen dienen door de wederpartij deugdelijk en naar behoren te zijn verpakt zoals geleverd en met de geleverde certificering of label.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van EasySeeds voor alle directe kosten en directe schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in het geleverde, waarbij bij de beoordeling van deze fout of tekortkoming het bepaalde in artikel 5 in acht dient te worden genomen, is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot het geleverde.
 2. EasySeeds is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in het geleverde.
 3. EasySeeds en de wederpartij vrijwaren elkaar over en weer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen EasySeeds en de wederpartij en/of met het geleverde.
 4. De wederpartij vrijwaart EasySeeds tegen alle aanspraken van derden ter zake inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten die deze derden toekomen ter zake de door de wederpartij verstrekte goederen.
 5. EasySeeds neemt bij het aangaan van overeenkomsten – en gedurende de looptijd daarvan – waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, haar verantwoordelijkheid ter zake het door haar uit te oefenen toezicht op de productie en de verhandeling van teeltmateriaal als bedoeld in de Zaaizaad- en Plantgoedwet in acht.

Artikel 8: Overmacht

 1. Overmacht ontslaat EasySeeds van haar verplichtingen jegens de wederpartij. EasySeeds is gerechtigd: de betreffende overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden zonder schadeplichtig te zijn of de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst voor een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten.
 2. Als overmacht wordt aangemerkt, zodanige gebeurtenissen en toestanden die aanwijsbare invloed hebben, waarop EasySeeds geen invloed kan uitoefenen, waardoor EasySeeds niet in staat is haar verplichtingen al dan niet geheel of gedeeltelijk (tijdig) na te komen, zoals: ernstige storingen in het productieproces, stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers, brand, verkeersstoringen, stroomstoringen, computerstoringen, werkstakingen, ziektes van personeel, beperkingen van overheidswege, van buitenkomende onheilen, waaronder ernstige plantenziekten en -plagen, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
 3. Door EasySeeds wordt aan wederpartij ingeval van overmacht ten spoedigste mededeling gedaan, onder overlegging van de nodige bewijsstukken.

Artikel 9: Betaling

 1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van EasySeeds of door middel van storting op een door EasySeeds aangewezen bank- of girorekening.
 2. Indien de wederpartij niet binnen de in lid 1 genoemde dan wel nader overeengekomen termijn heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim en heeft EasySeeds zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de wederpartij een rente van 1% per maand (of een gedeelte van de maand), vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening, onverminderd de overige rechten welke EasySeeds toekomen.
 3. Alle kosten ontstaan ten gevolge van een gerechtelijke en/of buitengerechtelijke incassoprocedure van een vordering op de wederpartij zijn voor rekening van de wederpartij.
 4. De buitengerechtelijke incassokosten worden bij voorbaat gefixeerd op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00 (exclusief BTW) in het geval dat incasso geschiedt door inschakeling van derden.
 5. Al hetgeen EasySeeds van de wederpartij te vorderen heeft is onmiddellijk opeisbaar indien en voor zover de wederpartij met betaling in verzuim en in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, WSNP, aanvragen van surseance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming.
 6. EasySeeds behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 7. Indien de wederpartij haar verplichtingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst niet nakomt, is EasySeeds bevoegd de teruggave van het door de wederpartij geleverde materiaal voor doeleinden zoals in de opdrachtbevestiging nader omschreven op te schorten (retentierecht) totdat de wederpartij alle vorderingen uit alle overeenkomsten heeft voldaan.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 1. EasySeeds behoudt zich het eigendom van het geleverde voor tot op het moment dat al haar vorderingen op de wederpartij ten volle zijn voldaan.
 2. EasySeeds heeft het recht om het onder het eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de wederpartij met de nakoming van enige verplichting jegens EasySeeds in gebreke blijft, dan wel dat hij naar het oordeel van EasySeeds in betalingsmoeilijkheden verkeert.
 3. Zolang het eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet toegestaan het geleverde in eigendom, al dan niet tot zekerheid, over te dragen, te bezwaren of te vervreemden onder welke titel dan ook.
 4. Het is de wederpartij, gelet op het bepaalde in dit artikel toegestaan het door EasySeeds onder eigendomsvoorbehoud geleverde binnen kaders van haar gebruikelijke ondernemingsactiviteiten te be- of verwerken, te verkopen en te leveren onder de voorwaarden, dat de wederpartij haar betalingsverplichtingen nakomt en de wederpartij bij niet-contante verkopen, ten behoeve van EasySeeds een eigendomsvoorbehoud bij haar afnemers bedingt op de voet van het bepaalde in dit artikel.
 5. Het eigendomsvoorbehoud van EasySeeds strekt zich ook uit over zaken, die met behulp van of door be- of verwerking door de wederpartij of derden van het onder eigendomsvoorbehoud geleverde door zaakvorming zijn ontstaan of verkregen. De door zaakvorming verkregen zaken worden door de wederpartij bij niet nakoming van zijn verplichtingen onmiddellijk in eigendom overgedragen aan EasySeeds.
 6. Anders dan bedoeld in de Keuringsvoorschriften van EasySeeds verleent de wederpartij EasySeeds nu voor alsdan een onherroepelijke volmacht om de bedrijfsgebouwen van de wederpartij te betreden of te laten betreden door of namens EasySeeds, indien EasySeeds het geleverde met of zonder bewerking wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in de bedrijfsgebouwen wenst te (laten) controleren waarbij eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte keuringsdocumenten of andere documenten door EasySeeds kunnen worden teruggevorderd.
 7. Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt EasySeeds zich de rechten en bevoegdheden voor die EasySeeds toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht. EasySeeds behoudt zich het recht voor de door de levering toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Afwijkingen van deze bepaling zullen in de overeenkomst worden opgenomen.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien EasySeeds op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en de wederpartij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is EasySeeds niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 12: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle aanbiedingen en opdrachten, evenals op de overeenkomsten met de wederpartij is steeds het Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze algemene voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.
 3. Alle geschillen, welke voortvloeien uit de in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomsten dienen in eerste aanleg aanhangig te worden gemaakt bij en berecht door de Rechtbank.